Privacyverklaring

Cyber Security Escape Room is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op individuele eindgebruikers van de site en trainingsomgeving. Indien de trainingsomgeving wordt aangeboden via uw werkgever of een tussenpartij dan kan het zijn dat er met deze partij afwijkende afspraken zijn gemaakt. Informeer hiervoor bij uw werkgever of tussenpartij.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cyber Security Escape Room verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens en verwerkt slechts alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om onze dienst aan u en aan een mogelijke opdrachtgever aan te bieden. Onder opdrachtgever verstaan wij de partij die via ons de escape room aan u aanbiedt, dit kan uw werkgever, een tussenpartij of andere instantie betreffen. Indien van toepassing zal de verwerking van de persoonsgegevens die wij doen, altijd in overeenstemming zijn met deze opdrachtgever.

De persoonsgegevens die wij verwerken betreffen de volgende persoonsgegevens:

 • Een unieke identifier, dit betreft een of meer van de volgende opties:
  • Uw emailadres
  • Uw voor- en achternaam
  • Een gebruikersnaam
 • Uw IP-adres
 • Uw internetbrowser en apparaat type
 • Uw spelvoortgang en activiteiten in onze escape rooms

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Cyber Security Escape Room verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Onze website en dienst heeft daarnaast niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contact formulier op https://cybersecurity-escaperoom.nl/, dan zal deze informatie per direct verwijderd worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cyber Security Escape Room verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u informatie te verstrekken, indien u uw email adres of contactgegevens via de website heeft achtergelaten
 • Om u de mogelijkheid te bieden onze escape rooms te spelen en uw voortgang van het spel bij te kunnen houden
 • Om onze dienst aan te kunnen bieden aan de opdrachtgever
 • Om het gebruik van onze dienst bij te kunnen houden
 • Om statistieken en informatie aan de opdrachtgever via onze dashboards te kunnen tonen
 • Om analyses te kunnen uitvoeren van de spelactiviteiten voor het verbeteren van onze trainingen

Geen van de doelen betreft het op individuele basis tracken van gebruikers. Alle informatie wordt alleen bijgehouden voor het kunnen aanbieden van de dienst, het kunnen laten zien van statistieken en ter verbetering van de training.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cyber Security Escape Room neemt op geen enkele wijze besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Cyber Security Escape Room bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gratis, demo, test en evaluatie accounts worden maximaal 6 maanden opgeslagen waarna deze geanonimiseerd worden.

Indien wij uw gegevens opslaan voor de dienstverlening richting een opdrachtgever dan worden deze gegevens tenminste opgeslagen tot het einde van de dienstverlening voor deze specifieke opdrachtgever. De contactpersoon van de opdrachtgever kan te allen tijde ons verzoeken om de opgeslagen persoonsgegevens per direct te verwijderen of te anonimiseren. Wanneer de opgeslagen persoonsgegevens geanonimiseerd worden zijn deze niet langer tot een persoon terug te brengen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cyber Security Escape Room verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Statistieken en overzichten van spelers en voortgang kunnen aan opdrachtgevers (zoals uw werkgever) getoond worden via het dashboard systeem.

Indien het nodig is om andere bedrijven in onze opdracht uw gegevens te laten verwerken, dan sluiten wij een bewerkersovereenkomst met deze partij om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cyber Security Escape Room blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cyber Security Escape Room maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies. Geen van deze cookies maken een inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het gebruik van deze website en de trainingsomgeving wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en trainingsomgeving, ter verbetering van de trainingen en voor uw eigen gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cyber Security Escape Room en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier op onze website https://cybersecurity-escaperoom.nl/

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen om na het verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs op te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Cyber Security Escape Room wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cyber Security Escape Room neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op onze website https://cybersecurity-escaperoom.nl/.

Contactgegevens

De heer Bosschert is de Functionaris Gegevensbescherming van Cyber Security Escape Room en is te bereiken via het contact formulier op https://cybersecurity-escaperoom.nl/Neem contact met ons op